XS Power 6/55 06-07-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

164.593.876.350đ

Giá trị jackpot 2

6.237.897.400đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 05-03-2024

Kỳ 901: Thứ Năm, 06-07-2023

  • 07
  • 12
  • 29
  • 39
  • 46
  • 55
  • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 86.968.735.500
Jackpot 2 0 4.089.775.450
Giải 1 19 40.000.000
Giải 2 1118 500.000
Giải 3 22091 50.000