TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
17 4 lượt 11 2 lượt 96 17 lượt
38 4 lượt 17 2 lượt 64 14 lượt
49 4 lượt 30 2 lượt 86 14 lượt
86 4 lượt 64 2 lượt 56 13 lượt
06 3 lượt 71 2 lượt 87 13 lượt
08 3 lượt 04 1 lượt 05 12 lượt
25 3 lượt 06 1 lượt 08 12 lượt
40 3 lượt 07 1 lượt 12 12 lượt
56 3 lượt 16 1 lượt 30 12 lượt
62 3 lượt 18 1 lượt 42 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
89 1 lượt 96 1 lượt 34 3 lượt
87 1 lượt 93 1 lượt 79 4 lượt
85 1 lượt 87 1 lượt 75 4 lượt
83 1 lượt 80 1 lượt 66 4 lượt
72 1 lượt 74 1 lượt 31 4 lượt
71 1 lượt 69 1 lượt 29 4 lượt
68 1 lượt 61 1 lượt 15 4 lượt
66 1 lượt 56 1 lượt 00 4 lượt
65 1 lượt 47 1 lượt 94 5 lượt
64 1 lượt 43 1 lượt 89 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 07, 09, 14, 16, 18, 21, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 51, 52, 53, 55, 59, 63, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 88, 93, 94, 95, 96 00, 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99

Quảng cáo