TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 4 lượt 91 2 lượt 39 14 lượt
75 4 lượt 94 2 lượt 46 14 lượt
05 3 lượt 01 1 lượt 96 14 lượt
49 3 lượt 07 1 lượt 31 13 lượt
84 3 lượt 08 1 lượt 44 13 lượt
99 3 lượt 23 1 lượt 81 13 lượt
03 2 lượt 24 1 lượt 30 12 lượt
08 2 lượt 33 1 lượt 42 12 lượt
10 2 lượt 36 1 lượt 63 12 lượt
11 2 lượt 42 1 lượt 75 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 96 1 lượt 92 2 lượt
96 1 lượt 89 1 lượt 26 2 lượt
92 1 lượt 88 1 lượt 86 3 lượt
91 1 lượt 87 1 lượt 58 3 lượt
90 1 lượt 82 1 lượt 51 3 lượt
87 1 lượt 81 1 lượt 13 3 lượt
80 1 lượt 80 1 lượt 06 3 lượt
77 1 lượt 79 1 lượt 00 3 lượt
76 1 lượt 77 1 lượt 61 4 lượt
74 1 lượt 75 1 lượt 41 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 04, 06, 15, 16, 21, 24, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 51, 52, 54, 72, 79, 82, 85, 86 00, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99

Quảng cáo