TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
08 5 lượt 03 2 lượt 08 17 lượt
32 4 lượt 10 2 lượt 32 17 lượt
18 3 lượt 20 2 lượt 33 16 lượt
22 3 lượt 86 2 lượt 81 16 lượt
26 3 lượt 07 1 lượt 64 15 lượt
30 3 lượt 08 1 lượt 82 14 lượt
41 3 lượt 09 1 lượt 07 13 lượt
47 3 lượt 15 1 lượt 14 12 lượt
80 3 lượt 18 1 lượt 20 12 lượt
81 3 lượt 19 1 lượt 41 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 92 1 lượt 51 2 lượt
98 1 lượt 91 1 lượt 37 2 lượt
97 1 lượt 83 1 lượt 73 3 lượt
94 1 lượt 82 1 lượt 45 3 lượt
93 1 lượt 79 1 lượt 31 3 lượt
90 1 lượt 77 1 lượt 04 3 lượt
87 1 lượt 69 1 lượt 00 3 lượt
85 1 lượt 64 1 lượt 97 4 lượt
84 1 lượt 60 1 lượt 95 4 lượt
82 1 lượt 59 1 lượt 56 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 69, 72, 73, 77, 83, 91, 95 00, 01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo