XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 65 02 83
G.7 478 246 246
G.6 1655 0303 8594 8161 1612 1851 9650 8058 1033
G.5 5133 4015 2569
G.4 03789 62883 43159 96609 85539 92041 41452 32579 85837 57582 77187 94406 89809 32060 11784 49765 96841 53887 47312 71351 61514
G.3 33930 23451 38263 72005 08622 79415
G.2 90931 04305 69256
G.1 00032 40040 03887
G.ĐB 080378 818417 068684

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 14/10/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 -
2 -
3 30, 31, 32, 33, 39
4 41
5 51, 52, 55, 59
6 65
7 78, 78
8 83, 89
9 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 14/10/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 05, 06, 09
1 12, 15, 17
2 -
3 37
4 40, 46
5 51
6 60, 61, 63
7 79
8 82, 87
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 14/10/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 14, 15
2 22
3 33
4 41, 46
5 50, 51, 56, 58
6 65, 69
7 -
8 83, 84, 84, 87, 87
9 -
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 24 40 67
G.7 312 459 103
G.6 5019 9752 6814 1096 1404 8371 9645 2723 0095
G.5 9007 5504 4775
G.4 87453 22806 15068 81509 49523 19885 52304 44254 74375 07325 69399 91541 62502 55157 80679 06974 33347 28971 28989 74065 79135
G.3 05165 74297 26554 36026 83969 38505
G.2 31362 60932 73210
G.1 50566 78670 13841
G.ĐB 797761 966475 951854

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 07/10/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 07, 09
1 12, 14, 19
2 23, 24
3 -
4 -
5 52, 53
6 61, 62, 65, 66, 68
7 -
8 85
9 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 07/10/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 04
1 -
2 25, 26
3 32
4 40, 41
5 54, 54, 57, 59
6 -
7 70, 71, 75, 75
8 -
9 96, 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 07/10/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 10
2 23
3 35
4 41, 45, 47
5 54
6 65, 67, 69
7 71, 74, 75, 79
8 89
9 95
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 14 48 04
G.7 933 596 607
G.6 8990 9372 1576 9563 5595 0925 2450 4245 5252
G.5 4999 6624 1406
G.4 13595 67399 63457 47838 95331 96901 31892 11944 38765 80722 38956 20564 41360 38616 25247 41699 24099 11251 23028 27435 53254
G.3 04791 86864 69582 04233 67680 83064
G.2 42372 35222 58721
G.1 70631 00849 85638
G.ĐB 941542 100908 571075

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 30/09/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 14
2 -
3 31, 31, 33, 38
4 42
5 57
6 64
7 72, 72, 76
8 -
9 90, 91, 92, 95, 99, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 30/09/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 16
2 22, 22, 24, 25
3 33
4 44, 48, 49
5 56
6 60, 63, 64, 65
7 -
8 82
9 95, 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 30/09/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 07
1 -
2 21, 28
3 35, 38
4 45, 47
5 50, 51, 52, 54
6 64
7 75
8 80
9 99, 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 10 18 40
G.7 933 812 557
G.6 3613 1594 4715 4846 4905 7292 8836 4899 2986
G.5 4048 0415 5835
G.4 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731
G.3 15228 07260 65564 62376 81751 85029
G.2 23182 39074 78394
G.1 08042 81862 28145
G.ĐB 493570 254244 667910

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 23/09/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 13, 15, 16
2 28, 28, 28
3 33
4 42, 47, 48
5 -
6 60
7 70, 73
8 81, 82
9 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 23/09/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 12, 15, 16, 18
2 -
3 -
4 44, 46
5 -
6 62, 64, 69
7 74, 76, 77, 79
8 82
9 90, 92, 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 23/09/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 10, 14
2 27, 29
3 31, 35, 36, 38
4 40, 45
5 51, 57
6 -
7 -
8 86
9 92, 94, 97, 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 93 83 50
G.7 183 540 991
G.6 6613 2039 7397 4864 4611 0947 1593 9689 7675
G.5 7018 4951 4621
G.4 89061 26671 19327 03145 96698 27972 09554 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422 35543 11376 58765 94079 18041 20082 11242
G.3 14083 98051 24332 04670 09540 74217
G.2 86529 22312 77489
G.1 00477 12501 51659
G.ĐB 603521 817551 845213

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 16/09/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 18
2 21, 27, 29
3 39
4 45
5 51, 54
6 61
7 71, 72, 77
8 83, 83
9 93, 97, 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 16/09/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 11, 12
2 22, 25
3 32
4 40, 47
5 51, 51, 56
6 64, 67
7 70
8 83, 83
9 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 16/09/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17
2 21
3 -
4 40, 41, 42, 43
5 50, 59
6 65
7 75, 76, 79
8 82, 89, 89
9 91, 93
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 15 98 69
G.7 578 459 983
G.6 6351 2920 7736 6060 1404 9559 3320 5492 3376
G.5 0140 8992 2244
G.4 66631 76494 88069 62387 09253 65552 73563 54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632 52891 69457 77434 77866 19703 95084 22978
G.3 48113 64025 42227 74943 23200 48253
G.2 26006 36815 80826
G.1 14168 06796 79951
G.ĐB 128250 869657 620024

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 09/09/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 15
2 20, 25
3 31, 36
4 40
5 50, 51, 52, 53
6 63, 68, 69
7 78
8 87
9 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 09/09/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 15, 16
2 27
3 31, 32
4 43, 43
5 57, 59, 59
6 60, 66
7 -
8 -
9 92, 96, 96, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 09/09/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03
1 -
2 20, 24, 26
3 34
4 44
5 51, 53, 57
6 66, 69
7 76, 78
8 83, 84
9 91, 92
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 45 68 81
G.7 098 016 548
G.6 2059 1885 3231 9774 8447 9940 3372 1314 5720
G.5 1991 6165 1644
G.4 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320
G.3 37629 77750 91845 42036 37599 97439
G.2 28148 73883 46282
G.1 80714 06933 91820
G.ĐB 423730 844599 493965

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 02/09/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 14
2 29, 29
3 30, 31
4 41, 45, 48, 48
5 50, 59
6 -
7 -
8 85, 87, 89
9 91, 98, 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 02/09/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 16, 18
2 27
3 33, 36
4 40, 45, 47
5 -
6 65, 68, 69
7 70, 74
8 81, 83
9 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 02/09/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 20, 20, 20, 26, 27
3 34, 39
4 44, 48, 49
5 -
6 65, 67
7 72
8 81, 82, 82
9 99

- XSMT thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT thứ 5 mở thưởng bởi đài Bình Định ký hiệu là XSBDI, Quảng Bình ký hiệu XSQB, Quảng Trị ký hiệu XSQT.

- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả xổ sô.

- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 5 qua các từ khóa: xsmt thu 5 minh ngoc, sxmt thu 5, xs mt thu5, xs mt t5, xsmt t5, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại xổ số miền trung.

lich thang Hôm nay thang sau
Tìm hiểu những con giáp xung khắc trong hôn nhân với mình
Tìm hiểu những con giáp xung khắc trong hôn nhân với mình
Con giáp thất tình liệu có mình hay không mà sao duyên số lận đận vậy
Con giáp thất tình liệu có mình hay không mà sao duyên số lận đận vậy
Bạn sẽ hối hận nếu không biết con giáp đáng cưới làm chồng nhất
Bạn sẽ hối hận nếu không biết con giáp đáng cưới làm chồng nhất
Là phụ nữ thì phải biết những con giáp thương vợ nhất là ai
Là phụ nữ thì phải biết những con giáp thương vợ nhất là ai
Xem kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ở đâu nhanh chóng, chính xác
Xem kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ở đâu nhanh chóng, chính xác

RSS

Copyright © 2021 Ketqua.tv, All Rights Reserved

Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh (Nguồn dữ liệu Kết quả xổ số từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội .Phone 049433636)

Giới thiệu - Điều khoản sử dụng. Liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status